Защита на данните
Използваме предоставените от вас данни, за да изпълним и обработим вашата поръчка. Вашите данни ще бъдат предадени на транспортната фирма, на която е възложена доставката, доколкото това е необходимо за доставката на стоките. За обработката на плащанията можем да предадем данните ви за плащанията на нашата национална банка. Вашите данни няма да бъдат предавани на други трети страни или използвани за рекламни цели. След като договорът бъде напълно обработен и покупната цена бъде платена изцяло, данните ви ще бъдат блокирани за по-нататъшна употреба и изтрити след изтичане на сроковете за съхранение, изисквани от данъчното и търговското законодателство. За да определим месечния брой на посетителите, да осъществим контакт, да определим къде се намират посетителите на уебсайта и да можем да присвоим временни данни на браузъра, като например артикулите им в кошницата за пазаруване, използваме така наречените "бисквитки". Бисквитките са данни, които се съхраняват в браузъра ви. Ние защитаваме нашия уебсайт и други системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на вашите данни от неоторизирани лица. Въпреки редовните проверки обаче не е възможна пълна защита срещу всички опасности. Съгласно германския Федерален закон за защита на личните данни имате право на безплатна информация за съхраняваните от вас данни и, ако е приложимо, право да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Ако имате някакви въпроси относно събирането, обработката или използването на вашите лични данни, или ако искате да поискате информация, коригиране, блокиране или изтриване на данни, моля, свържете се с:

Лице за контакт за защита на данните:
Chanel Lipski
Wegedornstr.271
12524 Berlin